האיגוד לספורט הניווט בישראל

Israel Sport Orienteering Association

<-- לחץ כאן לתפריט

ארכיון חדשות

דירוג הליגה השנתית - הכל פתוח
חדשות ליגה 06/07/2020
 
הנחיות לנווטים בשגרת הקורונה
חדשות חדשות 16/06/2020
מסלולים אפשריים:
1) ניתן לארגן תחרויות ואימונים ללא הגבלה על מספר המשתתפים (התחרותיים).
2) ניתן לארגן מסלולים עממיים בכמות שלא תעלה על 100 מפות לחלון זינוקים של שעתיים.
3) אין מגבלה על שטח הניווט.
4) מותר להשתמש בתחנות אלקטרוניות במסלולים תחרותיים/אימונים, ובמנקבים ידניים במסלול העממי.

מגבלות למארגנים ולנווטים הנובעות מתקנות השמירה על בריאות הציבור בתקופת הקורונה:
1) חובת הרשמה מראש לכל המסלולים, כולל המסלול העממי. אין הרשמה בשטח.
2) השתתפות באימונים ובתחרויות מותרת לחברי האיגוד בלבד. המסלול העממי פתוח לכולם.
3) עמדות הזינוק והסיום צריכות להיות מרווחות כדי לאפשר לכל מזנק מרחק של שני מטרים ממתחרים אחרים. כדי להבטיח ריווח זה, אזור הזינוק והסיום צריכים להיות "סטריליים": כל מי שנכנס לאזור הזינוק, אמור לעזוב במהירות ולצאת למסלול, וכל מי שמסיים מודיע על הגעתו ו/או לוקח פלט של זמני ביניים, וממשיך לדרכו במינימום התעכבות בעמדה.
4) יש לדאוג להכין תעודות השתתפות למשתתפים במסלול העממי בזמן שהם נמצאים במסלול, כדי למנוע התקהלות בעת הסיום.
5) לא תהיה הדפסה של תוצאות כלליות בשטח.
6) לא יהיה לוח מידע באזור הכינוס.
7) אין שמירת מפתחות.
8) לא יתקיימו טקסים.
9) המארגנים יעטו מסכות באזור הכינוס, כל עוד הדבר נדרש עפ"י הנחיות משרד הבריאות.

שתיה בניווט:
1) השתיה באחריותו האישית של כל משתתף, ויש לציין זאת בבירור בדף האירוע.
2) לא תהיה תחנת מים בניווט, אלא אם כן מדובר בבקבוקי מים אישיים.
3) יש לתכנן את המסלולים כך שתהיה בהם תחנת מים בכינוס לאחר 3-4 ק"מ לכל היותר (תלוי באופי השטח), כדי שהמשתתפים יוכלו להשתמש בשתיה האישית שלהם גם באמצע תחרות/אימון.
4) המארגנים יחזיקו בכינוס לפחות 2 ג'ריקנים מלאים לשימוש במקרה חירום (מכת חום, פציעה).

אזור הכינוס:
1) מותר לשהות בשטח הכינוס,תחת הגבלות משרד הבריאות למרחב הציבורי. 
2) מצופה ממשתתפי הניווט להתנהג בהתאם לתקנות הרלוונטיות (שמירת מרחק אישי, מסכות, וכו').
הערה אחרונה וחשובה: אין להגיע לאירוע ניווט (אימון או תחרות) עם חום או שיעול. משתתף באירוע ידווח לממונה הקורונה באיגוד (זף סגל, 054-6865246) אם מופיע אצלו חום/שיעול תוך מספר ימים לאחר האירוע.
 
הזמנה לאסיפה הכללית של איגוד הניווט
חדשות חדשות 16/06/2020
האסיפה הכללית השנתית תתקיים ביום שישי, 24/7/2020 בשעות אחר הצהריים.
בשל הנסיבות (קורונה), ובכדי להימנע מהתקהלות לא הכרחית במקום סגור, תתנהל האסיפה רק באמצעות אפליקציית זום, ולא בנוכחות פיזית. פרטים טכניים על השימוש באפליקציה, התחברות לאסיפה באמצעות זום, נהלי דיבור והצבעה - יפורסמו כשבוע לקראת האסיפה.
המשתתפים באסיפה מתבקשים להירשם מראש בדף האירוע.

האסיפה תחל בשעה 15:00. אם לא יהיו נוכחים (בזום) בשעה זו 2/3 מחברי האיגוד, האסיפה תידחה ל-16:00, ותתקיים עם כל מספר משתתפים (בזום).

סדר היום של האסיפה מוגדר בתקנון האיגוד (סעיף 5.3.1). השנה אין בחירות למוסדות האיגוד.

נושא מיוחד להצבעה במסגרת האסיפה הכללית:
- אישור תקנון האיגוד הקיים כ"חדש".
הסבר: בשנה שעברה אישרה האסיפה הכללית עדכון מקיף של תקנון האיגוד. בכדי שתקנון זה יקבל תוקף רשמי ע"י רשם העמותות, התבקש האיגוד להגישו עם מעקב אחר שינויים ביחס לתקנון האיגוד האחרון המתועד ברשם העמותות - תקנון ישן מ-2001, השונה בהרבה מהתקנון הנוכחי, ואשר אינו זמין כקובץ בר-עריכה. בכדי להימנע מהצורך להקליד את התקנון הישן ולבצע השוואה מייגעת בינו לבין התקנון הקיים, מבקשת הנהלת האיגוד להגדיר את התקנון הקיים כ"תקנון חדש", המחליף לחלוטין את התקנון הרשמי הישן מ-2001 (הליך קביל מבחינת רשם העמותות).

נושאים לדיון פתוח (במגבלות הזמן) בסעיף "שונות":
1. איפשור השתתפות באליפות ישראל לפי גיל, ללא השפעה על ניקוד אישי (פבל לויצקי)
2. דירוג וקטגוריות נפרדות לניווטי מאוץ (פבל לויצקי)
3. חסימת הפורום למי שאינם חברי איגוד (אלי סרגה)